南充信息网

您现在的位置是:首页 > 网站游戏

网站游戏

人教版小学语文词汇拼音 小学拼音几年级?

2021-07-31 17:38:45网站游戏
小学拼音几年级?小学拼音是一年级开始学的,我儿子就是在一年级开始学的。今年9月教材改版,小学一年级先认字再学拼音,你怎么看?先认字的好处在哪里?学拼音还有必要吗?首先我觉得这个改版改的非常好。虽然说拼
人教版小学语文词汇拼音 小学拼音几年级?

小学拼音几年级?

小学拼音是一年级开始学的,我儿子就是在一年级开始学的。

今年9月教材改版,小学一年级先认字再学拼音,你怎么看?先认字的好处在哪里?学拼音还有必要吗?

首先我觉得这个改版改的非常好。

虽然说拼音也是很重要,但是对于刚从幼儿园进入小学的孩子来说,拼音相对来说还是比较少接触,比较难入手的,现在改为先认字,而且认的字都是比较简单的字,很多小孩即使在之前没有上过学前班或者是幼小衔接班,也是对天地人这些简单的字都会有一定的认识。以前小学一年级一入学就要求学拼音,对很多孩子来说压力很大,本来他们从幼儿园到小学适应新环境,适应新的学习要求,压力就已经很大了,一开学就要学习从来没有接触过的拼音,对他们来说更增加他们对入小学的恐惧感。

改版后从一些简单的认字开始,不会给孩子造成那么大的压力。过了两周后,孩子开始适应小学的作息时间,学习要求之后再开始学拼音,那么就比较容易入手。

人教版小学语文书5年级↑册生字表?

人教版课程标准实验教科书语文五年级上册复习知识点

一、 基础知识

(一)字、词

本册要求认识200个字,会写150个字。要求认识的字,分散安排在精读课文和略读课文中,在课后生字条里列出;要求会写的字,安排在精读课文后,以方格的形式排列。另外,每组课文后安排有“词语盘点”栏目,包括“读读写写”“读读记记”两栏。“读读写写”是由精读课文中会读会写的词语组成;“读读记记”是由精读和略读课文中要求认识的词语组成。另外,教材后附有两个生字表。生字表(一)是要求认识的字,200个;生字表(二)是要求会写的字,150个。

对于这部分内容,我们可以引导学生从两大方面来归类、复习:

1、 要求会认的词语:

包括精读和略读课文中要求认识的词语,能够读准即可。对这部分内容可以依据平日学生常出现的问题,本地、本班实情,教参中的提示来进行归纳,总结出符合本班的正音题(如……出示)

(1)目的dì地 踮diǎn脚 暂zàn时 恰似sì 似shì的 美差chāi 差chà不多 奔bēn向那里分fèn外 禁jīn不住 皱zhòu眉头支撑chēng 腋yè下 贪婪lán

水浒传zhuàn 犹豫yù 编biān写 某mǒu 种 伴侣lǚ 娱yú乐 心扉fēi 一阕què 呐喊nà 过瘾yǐn 囫hú囵吞枣磁cí石 锻duàn炼酵jiào母 借鉴jiàn

(2)抹mā净 低头折zhé节 屡屡lǚ 甚shèn至 衰shuāi老 华侨qiáo 葬zàng身异国 颇pō负盛名 玷diàn 污 秉bǐng性 眷juàn恋 潺chán潺 婀ē娜nuó干涸hé 点缀zhuì 螃 蟹páng xiè

(3) 哺bǔ乳 即jí 使 处chǔ 理 安然无恙yàng 追 逐zhuīzhú 苔藓tái xiǎn

勉强miǎn qiǎng 削xuē弱朝zhāo晖 潜qián入 倾qīng 入 粘zhān 贴较jiào 短 日晕yùn 橡栗lì 蛰zhé伏 滤lǜ出 单调diào

(4) 捕bǔ捞 操纵 cāozòng 乞qǐ求 便pián 宜 居 jū然 挑拨tiǎo 眼睑jiǎn 咂zā 嘴 翕xī动 细腻nì 流泻xiè 络luò绎yì不绝 雏chú鸟 回眸móu 榨zhà油 鲈lú鱼 皎jiǎo洁

(5、6)拖沓tà 谴qiǎn责 倚yǐ门 艰涩sè 怔zhèng住 打蔫niān

歧qí途 谨慎jǐn shèn 腼腆miǎn tiǎn 攥zuàn着 龟jūn裂 忙碌lù

陷xiàn入 混hùn乱 瓦砾lì漆qī黑驰骋chěng 魅mèi力 凝滑如脂zhī 沉坠zhuì 浩瀚hàn 风韵yùn 顿挫抑cuò yì扬 搁gē板 剖pōu成

(7)不可估量liáng 玲líng珑剔tī透 蓬莱láiyáo瑶台 吼hǒu一声 抡lūn一个圈 崎岖qíqū 礼lǐ炮 眺tiào望

(8)停泊bó 港gǎng口 众星拱gǒng月 岷mín山 五更gēng天 奔bēn赴 干扰rǎo 旮旯gālá 在行háng

2、 会读会写的词语:

主要包括精读课文中的生字词、词语盘点中“读读写写”里的词语以及“读读记记”中的四字词语。(出示全书会读会写的词语)这些词语应该要求学生不仅能读准,写正确、写规范,而且要明白词语的意思,尤其是四字词语的意思。所以要通过不同的题型来考察学生。(出示课件 例:全书会读会写的词语

(八)单元看拼音写词语

yún yá diǎn lǐ fù zhǔ xí wěi yuán xié shāng huān hū

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

wài bīn qíng qǐ guāng zé zòu qǐ dàn shēng sù lì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

diàn niǔ zhān yǎng piāo fú qí bīng sǎng zǐ sù jìng

( )( )( ) ( ) ( ) ( )

gòng chǎn dǎng yuǎn zhēng huì jí àn zhào yù dìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

pái liè bō làng fèn dòu xuān gào zhuāng yán xuǎn jǔ

( ) ( ) ( )( )( ) ( )

guāng míng wàn shuǐ qiān shān sì miàn bā fāng cì xù

( )( )( )( )

páishāndǎohǎi yè yǐ jì rì duānduānzhèngzhèng xiōngtáng

( ) ( ) ( ) ( )

(七)单元看拼音写词语

gūliàng sǔn shī huáng jiā yuán lín líng lóng tītòu

( )( )( )( )

háng zhōu péng lái yáo tái hóng wěi sòng dài qīn rù

( )( )( )( )( )

tǒng yī xiāo huǐ huī jìn guī bǎo lóng wáng miào rèn wù

( )( )( )( )( )( )

xìng gě dà hǒu mǎn qiāng nù huǒ qí qū shī tǐ mín shān

( ) ( )( )( )( )( )

zhǎn dìng jié tiě zhuì luò báo zǐ chóu hèn tiào wàng

( ) ( )( )( ) ( )

diàn táng jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù háo mài ní wán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè tíng tái lóu gé

( ) ( ) ( )

shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo

( ) ( ) ( )

(六) 单元看拼音写词语

luò shān jī hùn luàn xī rì fèi xū jí bù jué wàng

( )( )( )( )( )( )

qīng gē màn wǔ bào zhà wǎ lì zá guō mài tiě

( )( )( )( )

chàn dǒu kāi pì pò làn bù kān zāo gāo qǐ dí

( )( )( )( )( )

lǒu zhù zì háo téng xiě wèi zhì gōng sī qí miào

( )( )( )( )( )( )

chū bǎn cí xiáng qí tú jǐn shèn jìng yǎng pàn duàn

( )( )( )( )( )( )

xì jù yán lì líng gǎn chuàng zuò yuán quán jǐng gào

( )( )( ) ( )( )( )

tí xǐng bǎ wò jí duān yī rú jì wǎng dé yì yáng yáng

( )( )( )( )( )

ān dùn jiān dìng wā jué tàn xī bēi tòng yōng bào

( )( )( )( )( ) ( )

què shí duàn yán huān shēng xiào yǔ mǎn huái xìn xīn

( )( )( )( )

(四)单元看拼音写词语

bǔ lāo yú ěr jiàn qǐ yú gōu xiǎo xīn yì yì

( )( )( )( )( )

cāo zòng yú sāi jiǎo jié zuǐ chún jǔ sàng yòu huò

( )( )( )( )( )( )

gào jiè shí jiàn bàn mǔ pǐn cháng fēn fù máo tíng

( )( )( )( )( )( )

zhà yóu shí liú fù jìn huī yìng jù liè shàng gōu

( )( )( )( )( )( )

bǎi tuō zhēng biàn qǐ qiú lǚ tú yán gé yǒng jiǔ

( )( )( )( )( )( )

qǐ shì shōu huò pián yí kě guì ài mù fēn biàn

( )( )( )( )( )( )

tǐ miàn yín guāng shǎn shǎn bù róng zhēng biàn yīyībùshě

( )( )( )( )

(三)单元看拼音写词语

jīng yú féi zhū shàng‘ è bǔ rǔ lǜ chū dù zǐ

( )( )( )( )( )( )

fèi bù ǎi xiǎo pàn duàn tāi shēng mù qián tuì huà

( )( )( )( )( )( )

chuí zhí jīng yàn shòu mìng dào qiè xián yí jiā sī

( )( )( )( )( )( )

ān rán wú yàng ǒu duàn sī lián zhān tiē zào yīn

( ) ( )( )( )

fèi shuǐ tè zhēng zhēn guì jí cù bào jǐng fàn zuì

( ) ( ) ( )( )( )( )

jīn shǔ yín háng tú zhǐ jí shǐ guī dìng chuāng lián

( )( )( )( )( )( )

bǎo chí jí zhōng chù lǐ duì fù yán zhì qí jì bó wù guǎn

( )( )( )( )( )( )( )

(二)单元看拼音写词语

yōu chóu sāi biān shèn zhì xì chóu zǐ wū hū piāo bó

( )( )( )( )( )( )

suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo shǒu juàn huá qiáo gǔ qì

( )( )( )( )( )( )

wéi dú dùn shí xī hǎn lí bié dà dǐ jīng shén

( )( )( )( )( )( )

pǐn gé líng hún mín zú qì jié mó nán qī líng

( )( )( )( )( )( )

jìng yù bì jìng zhēn cáng lèi yǎn méng lóng

( )( )( )( )

néng shū shàn huà dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié

( )( )( )

pō fù shèng míng xiāng piāo shí lǐ shǒu wàng xiāng zhù

( )( )( )

(一)单元看拼音写词语

qiè dú chǎo cài guō sháo diǎn qǐ jiǎo è láng jù pà

( )( )( )( )( )( )

chōng zú wū yán zhòu méi tóu fàn wǎn zhēn suān shūguì

( )( )( )( )( )( )

zhī chēng āi yō bàn lǚ yú lè bǎi yīn hé yī tàng

( )( )( )( )( )( )

háo bù yóu yù bèi sòng líng cì biān xiě mǒu zhǒng

( )( )( )( )( )

zhāo pái dān yōu jí qiè huán jìng zhī qù yì yì

( )( )( )( )( )( )

guāng gù kǒng pà lǐ yóu qí shí gǔ lì huán rào

( )( )( )( )( )( )

yú lè gǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn

( )( )( )( )( )( )

hū lüè fāng shì qīng pén dà yǔ luò yáng yú guān

( )( )( )( )( )

sī chóu nà pàn qiān zhàng líng hún lǚ lǚ yōu fāng

( )( )( )( )( )

zàng shēn jī cháng lù lù gǔn guā làn shú rú zuì rú chī

( )( )( )( )

bēi huān lí hé qiān piān yī lǜ xīn ān lǐ dé

( ) ( ) ( )

liú guāng yì cǎi fú xiǎng lián piān qiān cháng guà dù

( )( )( )

bié chū xīn cái niàn niàn bù wàng jīn jīn yǒu wèi

( )( )( )

hú lún tūn zǎo rú jī sì kě yǔ zhòng bù tóng

( )( )( )

ǒu xīn lì xuè tiān cháng rì jiǔ bù qiú shèn jiě

( )( )( )

bù yán ér yù dà xiǎn shēn shǒu

( ) ( )